Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Znajdź poszukiwaną usługę medyczną
sprawdź ofertę, umów wizytę
Regulamin

Regulamin


Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem sieci telefonicznej oraz sieci Internet przez Infomedic.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Definicje:
 2. Usługodawca  - Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Promocji Zdrowia "INFOMEDIC" z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morska 4B/ 15, NIP 669-205-05-59 REGON 639640822
 3. Serwis –  serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.infomedic.pl.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem sieci telefonicznej oraz sieci Internet przez Usługodawcę.
 2. Pacjent – Użytkownik będący osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Serwisie,
 3. Specjalista – Użytkownik będący lekarzem, lekarzem dentystą, psychologiem, rehabilitantem, położną, dietetykiem, terapeutą, a także weterynarzem lub inną osobą nie wymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
 4. Wizytówka – zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
 5. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
 6. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników i Specjalistów,
  z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
 7. Usługa – usługa świadczona za pośrednictwem sieci Internet lub sieci telefonicznej polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 8. Umowa - umowa w zakresie świadczenia usług objętych Pakietem III obejmującym Wizytówkę + Rejestracja Poprzez Portal + Rejestracja Poprzez infolinię.
 9. Pakiet - zakres wybranych przez Specjalistę usług świadczonych przez Usługodawcę.
 10. teleRejestracja- prowadzenie za pośrednictwem sieci telefonicznej rejestracji Użytkowników na wybrane wizyty u Specjalistów.
 11. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 

 1. Usługi świadczone na rzecz Pacjenta:
 2. umożliwia za pośrednictwem sieci telefonicznej i sieci Internet rejestrowanie się
  do wybranych Specjalistów,
 3. umożliwia Pacjentom publikowanie informacji i opinii o Specjalistach skatalogowanych według kategorii, miast, województw.
 4. udostępnia wyszukiwarkę Specjalistów, Placówek oraz usług medycznych,

 

 1. Usługi świadczone na rzecz Specjalistów:
 2. Świadczenia usług w zakresie trzech pakietów:

- Pakiet I Wizytówka,
- Pakiet II- Wizytówka + Rejestracja Poprzez Portal,

- Pakiet III Wizytówka + Rejestracja Poprzez Portal +Rejestracja Poprzez infolinię,

 1. otrzymywanie powiadomień o nowych informacjach;
 2. umożliwia Specjalistom podawanie i korygowanie informacji o sobie publikowanie tekstów o tematyce branżowej.
 3. Informacje i opinie o Specjalistach publikowane są w formie spisów, w kolejności rejestracji na portalu. Usługodawca nie przyznaje miejsc rankingowych za ekwiwalent pieniężny lub inny ekwiwalent majątkowy.
 4. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie zamieszczane w Serwisie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach
  z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
 2. posiadać dostęp do sieci Internet lub sieci telefonicznej,
 3. posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, Microsoft Edge zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 4. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Specjaliście oraz korzystać
  z wyszukiwarki.
 5. Zarejestrowany użytkownik może zarezerwować termin u Specjalisty za pomocą sieci telefonicznej lub sieci Internet
 6. Każdy może zarezerwować termin u Specjalisty za pomocą sieci telefonicznej
 7. Użytkownik może ponadto:
 8. wystawiać opinie o Specjalistach;
 9. uruchomić usługę powiadamiania o nowych informacjach;
 10. Telefoniczna rejestracja Pacjentów przez Usługodawcę prowadzona jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 20:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych oraz sobót).
 11. Rejestracja Pacjentów lub Specjalistów poprzez portal Infomedic.pl dostępna jest codziennie, przez całą dobę.
 12. Usługę powiadamiania o nowych informacjach uruchamia się po dodaniu adresu poczty elektronicznej do newslettera
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług
  w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego lub systemu telefonicznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 14. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalistów za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem Listy Rejestracyjnej. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego
  za pomocą rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem Listy Rejestracyjnej terminu
  z przyczyn leżących po stronie Specjalisty. W przypadku zaistnienia jednej z powyższych sytuacji zainteresowane strony zobowiązane są odwołać rezerwację na swoim Profilu

 

§4. PAKIETY DLA SPECJALISTÓW

 

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Specjalistów w ramach pakietów:
 1. Pakiet I Wizytówka
 2. Pakiet II Wizytówka + Rejestracja Poprzez Portal
 3. Pakiet III Wizytówka + Rejestracja Poprzez Portal+ Rejestracja Poprzez Infolinie
 1. W przypadku wybrania przez Użytkownika Pakietu I albo Pakietu II, usługa zostanie udostępniona od razu, zaraz po zarejestrowaniu się przez Użytkownika na Portalu Infomedic.pl oraz opłaceniu pakietu zgodnie z ceną wskazaną w Cenniku.
 2. W przypadku wybrania przez Użytkownika Pakietu III, Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia z Usługodawcą Umowy w formie pisemnej.
 3. Po dokonaniu rejestracji w Portalu przez Specjalistę, w przypadku wyboru pakietu III, Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia pakietu zgodnie z ceną wskazaną w Cenniku. Po dokonaniu płatności do Użytkowania zostanie przesłana umowa w formacie PDF. Użytkownik zobowiązany jest do wydrukowania umowy w dwóch egzemplarzach, podpisać oba egzemplarze i odesłać do Usługodawcy na adres wskazany w umowie.
 4. Po podpisaniu Umowy przez Usługodawcę, usługa objęta Pakietem III, w tym Rejestracja Poprzez Infolinię zostanie uruchomiona w terminie nie dłuższym niż trzy dni roboczych.
 5. Przed podpisaniem umowy przez Usługodawcę, Dział Handlowy Usługodawcy skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyboru właściwej strefy numeracyjnej dla nowego numeru telefonu.

 

§5. WIZYTÓWKA SPECJALISTY

 

 1. Stworzenie wizytówki nowego Specjalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Specjalistów obejmują:, imię i nazwisko, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych lub innych wskazanych w §1 pkt. 1 lit. e i kategorię Specjalistów, a także dane adresowe
  i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów.
 3. Jeden Specjalista może mieć utworzoną wyłącznie jedną Wizytówkę. Niedozwolone jest utworzenie Wizytówki wspólnej dla kilku Specjalistów. Wizytówki powtarzające się będą usuwane przez Usługodawcę.
 4. W polach imię i nazwisko nie można umieszczać innych informacji niż imię i nazwisko danego Specjalisty.
 5. Każdy Specjalista może utworzyć swoją Wizytówkę. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Specjalista w przypadku wyboru usług Pakietu III, zobowiązuje się do przekazania Usługodawcy wszystkich informacji, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Rejestracji Poprzez Infolinię, w tym cennik świadczonych usług, informacji wymaganych podczas rejestracji Pacjenta (np. posiadanie w trakcie wizyty wyników badań, ważne informacje dla pacjentów, przyjmowanie dzieci itp.)
 7. Specjalista zobowiązuje się do informowania teleRejestracji o wszelkich zmianach
  w usługach, cennikach itp. oraz do aktualizowania tych danych w swojej Wizytówce
  na stronie infomedic.pl
 8. Usług teleRejestracja Pacjentów przez Usługodawcę świadczona jest przez okres obowiązywania zawartej w formie papierowej Umowy i wykupionego abonamentu. Dostępne terminy na które może umówić się Pacjent za pośrednictwem usługi teleRejestracji jest tożsamy z okresem na który została zawarta Umowa Pakietu I Możliwość zarejestrowania się za pośrednictwem teleRejestracji przez Pacjenta
  na  terminy wizyt przekraczające okres na który została zawarta Umowa Pakietu III, będzie możliwe po przedłużeniu Umowy i opłaceniu abonamentu przez Specjalistę
  na dalszy okres.
 9. Dedykowany Specjaliście numer telefonu do teleRejestracji, w ramach świadczenia usług z zakresu Pakietu III jest własnością Usługodawcy i nie podlega cesji, przeniesieniu itp.
 10. Dedykowany Specjaliście numer telefonu do teleRejestracji, w ramach świadczenia usług z zakresu Pakietu III, po upływie obowiązywania umowy zostanie wyłączony, a następnie usunięty, bez możliwości jego wznowienia.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do braku dostępności numeru w danej strefie numeracyjnej podczas podpisywaniu umowy. 
 12. Specjalista, jeśli posiada swój numer telefonu, może ustawić przekierowanie
  na dedykowany numer Usługodawcy. Koszt przekierowania, Specjalista pokrywa
  na własny koszt.
 13. Usługodawca udostępnia Specjaliście całodobowy podgląd w listy rejestracyjne. Specjalista może dokonywać w nich samodzielnie zmiany, rejestrować lub odwoływać wizyty Pacjentów.
 14. W Wizytówce, Specjalista w szczególności może:
 15. edytować informacje o sobie,
 16. dodać swoje zdjęcie,
 17. przeglądać statystyki Wizytówki.
 18. odpowiadać na opinie o sobie
 19. Specjalista może umieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie
  i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał
  na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania
  lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 20. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.
 21. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową
  i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 22. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Specjalisty,
  a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

 

 

§6. DODAWANIE OPINII I INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

 

 1. Opinie opatrywane są podpisem (Imieniem i Nazwiskiem) Użytkownika.
 2. Opinie i informacje o Specjaliście mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Specjalisty.
 3. Opinie i informacje o Specjalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich. Wyjątek stanowi opisywanie leczenia dzieci, osób w podeszłym wieku, osób niezdolnych do samodzielnego wystawienia opinii lub zwierząt.
 4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia medycznego (wizyty, badania, zabiegu itp.).
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Specjalistów we własnych Wizytówkach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami  i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać praw, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się
  do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie
  do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 9. Użytkownik oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenia.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Specjalistów.
 12. Usługodawca ma prawo wymagać od użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook.

 

 

 

§7. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG. REJESTRACJA I LOGOWANIE.

 

 

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez:
 1. rejestrację w Serwisie,
 2. zawarcie Umowy Pakietu III przez Specjalistę ,
 3. zarezerwowanie terminu u Specjalisty za pomocą Listy Rejestracyjnej lub teleRejestracji
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług  wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 5. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Specjalista:
 6. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Specjalistów na ich prezentację w Wizytówce,
 7. potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;
 8. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych.

 

 1. W celu Rejestracji Użytkownik lub Specjalista wypełnia formularz zamieszczony
  na stronie  www.infomedic.pl/index.php/rejestracja/pacjent lub infomedic.pl/index.php/rejestracja/lekarz Rejestracja jest również możliwa w procesie teleRejestracji i rezerwacji terminu u Specjalisty za pomocą Listy Rejestracyjnej.
 2. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.  
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 4. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie
  od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na drogą elektroniczną na adres pomoc@infomedic.pl
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Specjalistom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Specjalistów zawartych w formularzu rejestracyjnym, danych udostępnionych w utworzonej przez niego Wizytówce oraz podpisanej Umowie Pakiet III odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji
  w Serwisie oraz podpisaniu Umowy Pakiet III. pl Spółka
  z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morska 4B/ 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000567913 NIP 6692525152 REGON 362236162 przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. Z 2016r. poz. 1030)
 8. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 9. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 10. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 11. Użytkownik, Specjalista może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego Konta. Skasowanie Konta przez Specjalistę powoduje usunięcie jego Profilu.
  W przypadku zawarcia Umowy Pakiet III przez Specjalistę, skasowanie swojego Konta nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przed okresem jej obwiązywania.
 12. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym, z wyjątkiem zawarcia przez Strony Umowy Pakiet III.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Specjalisty jest
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

 

 

 

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Wizytówki lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
  za nieuprawniony dostęp do Wizytówki lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się
  w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika lub Specjalistę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Specjalistów oraz osób trzecich których prawa
  i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje
  do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownik i Specjalista ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej,  innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Specjalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także
  za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Specjalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Specjalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

 

 

§9. TRYB ZGŁASZANIA ZASTRZEŻEŃ I POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 

 1. Usługodawca dołoży należytej staranności wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie należy zgłaszać pisząc na adres pomoc@infomedic.pl Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
 3. Pozostałe zastrzeżenia do świadczonych Usług, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać pisząc na adrespomoc@infomedic.pl
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Specjalisty.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Specjalistę tę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: pomoc@infomedic.pl
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika,
  na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik i Specjalista ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Osoba akceptująca postanowienia Regulaminu potwierdza, że ukończyła 18 lat.

 


UE UE UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013