Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Znajdź poszukiwaną usługę medyczną
sprawdź ofertę, umów wizytę
Aktualności Wszystkie
Ubezpieczenie dobrowolne

Tagi:Składka na ubezpieczenie dobrowolne

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 kwietnia 2018 r.
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,
w I kwartale 2018 r. wyniosło 4700,11 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: 
kwiecień, maj, czerwiec 2018 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 423,01 zł

NFZ uzależnia objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym od wniesienia opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:

od 3 miesięcy do roku - opłata wynosi nie mniej niż 940,02 zł (20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości

powyżej roku do 2 lat - opłata wynosi nie mniej niż 2350,06 zł (50% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty

powyżej 2 do 5 lat - opłata wynosi nie mniej niż 4700,11 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat

powyżej 5 do 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 7050,17 zł (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat

powyżej 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 9400,22 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat

 

Kto może się ubezpieczyć dobrowolnie

Osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli mają miejsce zamieszkania (1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia można zawrzeć również mimo posiadania tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, tj. mimo posiadania statusu członka rodziny (członek rodziny jest uprawniony do świadczeń jako osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez osobę opłacającą składkę). Ubezpieczenie dobrowolne pomimo posiadania statusu członka rodziny możliwe jest w wyjątkowych przypadkach: może dotyczyć np. małżonka osoby opłacającej składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Osoba, która pomimo posiadania tytułu do ubezpieczenia jako członek rodziny, decyduje się na zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, składa pisemne oświadczenie, iż znana jest jej o możliwość korzystania z opieki zdrowotnej jako członek rodziny, ale z tego rezygnuje na korzyść własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (jako osoba ubezpieczająca się dobrowolnie).

Składka na ubezpieczenie dobrowolne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie dobrowolne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. Od tej reguły są wyjątki (2).
Jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie 3 miesiące i więcej, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej (3).

Składając pisemny wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ, należy przedstawić dokument tożsamości oraz dokument wskazujący datę zakończenia poprzedniego ubezpieczenia. Może nim być np.

świadectwo pracy

zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zakończenie ubezpieczenia oraz ostatni raport miesięczny o składkach (druk ZUS RMUA)

potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej oraz druk ZUS ZWUA

zaświadczanie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt zakończenia ubezpieczenia itp.

Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie.

Na podstawie wniosku zawierana jest umowa, która uprawnia ubezpieczonego i uprawnionych członków rodziny (4) do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem terminowego opłacania składki. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

W przypadku gdy okres nieskładkowy wynosi 3 miesiące i więcej, objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej. W uzasadnionych przypadkach ubezpieczony może wystąpić do Dyrektora Oddziału z wnioskiem o odstąpienie od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożenie jej na raty.

Po zawarciu umowy ubezpieczony składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, właściwym dla miejsca zamieszkania, druk ZUS ZZA będący zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego siebie oraz druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA będący zgłoszeniem do ubezpieczenia członków rodziny. Druk zgłoszenia ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA stanowi integralną część umowy.

Dowodem ubezpieczenia jest:

dla osoby, która podpisała umowę: egzemplarz umowy wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc,

dla członków rodziny osoby ubezpieczonej: egzemplarz umowy, druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA, w którym wymienieni są członkowie rodziny oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną składki za ostatni miesiąc.

Składka za każdy miesiąc kalendarzowy opłacana jest w terminie do 15. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec do 15. sierpnia). A od 1 stycznia 2018 roku, dokonując wpłaty na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, należy wpisać swój numer rachunku składkowego. Indywidualny NRS jest wyłącznym rachunkiem do opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku zaległości w opłacaniu składek, bieżąca wpłata zostanie zaksięgowana na pokrycie zaległości, wraz z odsetkami.
Uwaga! Dotychczasowy ogólny numer rachunku zostanie wraz z końcem roku zamknięty.  

Po otrzymaniu listu z ZUS, należy się upewnić, czy:
w rachunku składkowym jest zawarty numer identyfikujący ZUS - 60000002026 (cyfry od 3 do 13),
w rachunku składkowym jest zawarty NIP osoby ubezpieczonej (ostatnie 10 cyfr),
na informacji jest bezbarwne logo ZUS i logo e-SKŁADKA.

W przypadku wątpliwości, czy informacja jest autentyczna, numer rachunku składkowego można potwierdzić w każdej placówce ZUS albo w Centrum Obsługi Telefonicznej, tel. 22 560 16 00.

Ubezpieczony może zrezygnować z dobrowolnego ubezpieczenia, informując o tym pisemnie NFZ. Umowa ulega rozwiązaniu, jeśli składka nie jest opłacana przez miesiąc. Umowa nie może być rozwiązana z datą wsteczną. Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie nie powoduje anulowania obowiązku opłacenia składek należnych za okres, w którym umowa obowiązywała.

Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ mogą zawrzeć mieszkający w Polsce cudzoziemcy (5), jeśli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 (1) Miejsce zamieszkania

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), art. 25 i 28.

(2) Wyjątki

Od dnia 01.01.2018 r. wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez korzystającego za wolontariusza wynosi 189,00 zł, a podstawa wymiaru składki, stanowiąca kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł.

Podstawę wymiaru składki opłacanej przez cudzoziemców-studentów oraz absolwentów, którzy odbywają w RP obowiązkowy staż, członków zakonów oraz pozostałych osób wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (....) nie posiadających obywatelstwa UE lub EFTA, niezamieszkujących legalnie w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA, stanowi od dnia 1 stycznia 2014 r. kwota w wysokości 520,00 zł odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Wysokość składki wynosi 46,80 zł.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 3 ust. 2 pkt 1-4, art. 68 ust. 4 pkt 2-3 Dz.U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Dz.U. 2017 poz. 1747

(3) Opłata dodatkowa (aktualna wysokość opłat dodatkowych - patrz tabela powyżej)

20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku - wnoszona musi być w całości.

50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat - możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 3 raty.

100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat - możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 6 rat.

150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat - możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 9 rat.

200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat - możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 12 rat.

(4) Członkowie rodziny

Zgodnie z art.5 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za członków rodziny uznaje się następujące osoby:
a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
b) małżonka,
c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

(5) Cudzoziemcy

Możliwość zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia dotyczy:

osób posiadających obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EFTA , zamieszkujących na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA,

osób nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA przebywające na terytorium RP na podst. wizy pobytowej, w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium,

studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w RP, oraz absolwentów, którzy odbywają w RP obowiązkowy staż, nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA,

członków zakonów oraz alumnów wyższych seminariów duchowych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA, a przebywających na terytorium RP na podst. wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany, lub osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,

osób odbywających staż adaptacyjny,

osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA,

osób korzystających z wolontariatu.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny nie dotyczy korzystających, zgłaszających do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariuszy, cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników, osób odbywających staż adaptacyjny oraz odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim. Od korzystających, zgłaszających wolontariuszy do ubezpieczenia zdrowotnego oraz od cudzoziemców (studentów, uczestników studiów doktoranckich, członków zakonów itp.) nie jest również pobierana opłata dodatkowa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Dz.U. 2013 poz. 1650

UE UE UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013